Početna

MKF PRIZMA Sarajevo-u stečaju-
Ulica Bistrik Medresa br.43
71000   Sarajevo
Broj: 219-03/19
Sarajevo, 18.03.2019. godina

 Na osnovu člana 101.102. i 103. Zakona o stečajnom postupku ( Službene novine F BiH broj  29/03 i  32/04 ) i  odluke Odbora povjerilaca od 07.03.2019. godine o prodaji dijela imovine stečajnog dužnika MKF Prizma Sarajevo, stečajni upravnik objavljuje

OGLAS
o javnom nadmetanju za prodaju nepokretne imovine

A. PREDMET PRODAJE

 

Red.br. Naziv Adresa Parcela Površina u m2 Početna cijena u KM
  1. Poslovni prostor Ul. Bistrik Medresa br. 43 Stari Grad Katastarska općina :

SP_SARAJEVO-MAHALACXVI

ZK uložak br. 24

Broj parcele: 155

      124,00  

405.227,00

UKUPNO 405.227,00

 

B. USLOVI PRODAJE I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVA

 1. Prodaja imovine će se vršiti javnim nadmetanjem.
 2. U teretnom listu C zabilježeno je Rješenje o izvršenju Općinskog suda u Sarajevu broj 065-0-Ip-439102 -14-Ip od 30.09.2014. godine.
 3. Pravo učešća imaju sva pravna i  fizička lica koja dostave ponudu i  izvrše uplatu na ime osiguranja učešća u javnom nadmetanju iznosa od 10% početne cijene, ali ne više od 10.000,00 KM  na račun stečajnog dužnika broj 3386902246918397 otorenog kod UNI CREDIT BANK DD Sarajevo sa naznakom učešće u javnom nadmetanju. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave u dnevnim novinama ili na portalu koji se bavi prodajom nekretnina.
 4. Ponude se dostavljaju na adresu Bistrik Medresa br. 43, Sarajevo u zapečaćenoj koverti sa naznakom NE OTVARAJ-PONUDA.
 5. Otvaranje prispjelih ponuda i javno nadmetanje će se obaviti u roku od 20 dana od dana objave oglasa u prostoru nekretnine koja je predmet prodaje.
 6. Ponude ispod početne cijene neće se razmatrati.
 7. Javno nadmetanje će se održati ako na njemu učestvuje samo jedan ponuđač koji ispunjava propisane uslove.
 8. Najboljem ponuđaču će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu. Ponuđačima čije ponude ne bude prihvaćene, osim za tri najbolja ponuđača, vratit će se uplaćeno osiguranje. Drugom i  trećem ponuđaču će se vratiti  uplaćeno osiguranje po uplati konačne cijene od strane  prvog ponuđača.
 9. Najpovoljniji ponuđač dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti cjelokupni iznos kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana prihvatanja njegove ponude.
 10. Kupac snosi sve troškove koji terete kupoprodaju, poreze, takse i slično.
 11. Sve ostale informacije u vezi sa pregledom i kupovinom mogu se dobiti na mobitel broj 033 573 320 i 061 130 594.

 

 

OBAVIJEST KORISNICIMA KREDITA O PRIJENOSU POTRAŽIVANJA 

Poštovani korisnici kredita,

 Obavještavamo Vas da je temeljem Ugovora o cesiji zaključenog u Sarajevu dana 20.06.2018. godine između MKF „PRIZMA“ Sarajevo u stečaju i Rješenja Općinskog suda u Sarajevu broj 65 0 St 479149 14 St od 05.06.2018. godine izvršen prijenos portfolija potraživanja MKF „PRIZMA“ Sarajevo u stečaju shodno članovima 436. – 443. Zakona o obligacionim odnosima.

 Na ovaj način je društvo EOS MATRIX d.o.o. za poslovne usluge Sarajevo postalo zakoniti vlasnik/povjerilac portfolija potraživanja MKF „PRIZMA“ Sarajevo u stečaju sa isključivim ovlaštenjem da potražuje izmirenje svih prenesenih potraživanja.

 Ovim putem Vas ljubazno upućujemo da Vaša dugovanja, umjesto na račun MKF „PRIZMA“ Sarajevo u stečaju, podmirite u korist novog povjerioca EOS MATRIX d.o.o. za poslovne usluge Sarajevo, na račun broj 154 160 200 362 6507, otvoren kod Intesa Sanpaolo banke d.d. BiH.


Kontakt podaci novog povjerioca:

NAZIV:         EOS MATRIX D.O.O. ZA POSLOVNE USLUGE SARAJEVO
SJEDIŠTE:     ZMAJA OD BOSNE 7, 71 000 SARAJEVO
Telefon:       033 569 250
Fax:              033 569 251
Mail:            infoba@eos-matrix.com

 S poštovanjem,                                                                                    

 Avdo Čaušević,
Stečajni upravnik